Декiлька питаннь щодо мiнеральних вод.

Що уявляє собою родовище мінеральної столової води "Експресія"?

Свердловина, з якої видобувається мінеральна вода "Експресія" пробурена глибиною 72м й розкриває водоносний горизонт в утвореннях бучацького ярусу палеогенової системи, представлених дрібнозернистими пісками. Вік цих порід коливається у межах 58 млн. років. Води артезіанські напірні. Дебіт свердловини 336 м3/доб при зниженні рівня на 25м.

Чим забезпечується чистота води у родовищі?

Продуктивний водоносний горизонт перекривається товщею водотривких порід загальною потужністю більш 50 м., які запобігають проникненню поверхневого забруднення. Сама свердловина розташована у екологічно безпечному районі, на лівобережжі р. Дніпро. Навколо свердловини обладнана та відгороджена зона суворої санітарної охорони, влаштована противодощова каналізація. Поверхневі води відведені у бік. Під'їзні шляхи вкрити асфальтом. У зоні суворого режиму заборонено проведення будь-яких робіт, а також тимчасове або постійне мешкання. Стороннім особам вхід на територію суворого режиму заборонений.
У подальшому чистота води забезпечується дотриманням нормативної документації при промисловому розливі, загальною екологічною культурою виробництва.
Контроль якості води здійснюється регулярними санітарно-бактеріологічними та фізико-хімічними аналізами.

Який хімічний склад має вода?

Придатність води  до промислового розливу визначається на підставі комплексу досліджень, серед яких основну роль грає фізико-хімічний склад води. За своїм основним складом мінеральна вода "Експресія" характеризується як гідрокарбонатна, сульфатно-гідрокарбонатна кальцієва, натрієво-кальцієва, магнієво-кальцієва, кальцієво-натрієва, магнієво-натрієво-кальцієва (різного катіонного складу), холодна, з мінералізацією (вмістом розчинених солей) 0,1-0,3  г у літрі. Співвідношення основних аніонів та катіонів забезпечують слабко лужну реакцію води.
Вода містить різноманітні мікроелементі-бром, органічний вуглець та метакремнієву кислоту-5-49 мг/дм3, інші. Вміст токсичних мікрокомпонентів та сполук значно менше ГДК.
Мікробіологічними дослідженнями виявлено мікрофлору, яка є характерною для чистих, незабруднених вод. Бактерії, які окислюють залізо та марганець, актиноміцети, стрептоміцети, які здатні погіршувати органолептичні показники води, а також синьогнійна паличка, відсутні.
Про чистоту води свідчить також відсутність міксобактерій – індикатори забруднення підземних вод поверхневими водами, які формуються у районі з інтенсивним веденням сільського господарства.
Мінеральна природна столова вода "Експресія" відповідає  усім вимогам нормативних  документів та включена до Держстандарту України, який регламентує промисловий розлив мінеральних вод, - ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні. Технічні умови".

Як використовуються мінеральні фасовані води?

При промисловому розливі води розподіляються на мінеральні лікувально - столові а  такого складу та мінералізації як "Експресія  відносяться до   мінеральних природних столових.. Перші - мають обмеження для використання. Їх застосовують у першу чергу для лікувальних цілей та обмежено у часі та кількості як столовий напій.
Така мінеральна вода як "Експресія" використовується без обмежень як столовий напій  а також для приготування їжі.


Як довго готова продукція – розлита  у пляшки вода, придатна до вживання?

Тут треба розрізняти два види продукції – мінеральну воду насичену вуглекислотою й мінеральну воду розлиту у природному стані.
Для першого виду продукції мінеральних природних столових вод термін зберігання встановлюється у 1 рік. Для другого – термін вживання визначається експериментально на підставі прямих досліджень якості води у процесі зберігання.  На сьогодні встановлено, що на протязі 6 місяців  мінеральна вода "Експресія"   не змінює своїх властивостей й має великі шанси продовжити  цій термін  На сьогодні тривалість терміну зберігання забезпечується з надлишком у 30%.
Це є віддзеркаленням  як екологічної чистоти родовища так властивостями самої води. Та у експерименті, при зараженні води  було встановлено, що вода має певну бактерицидну дію відносно тест-культури кишкової палички. Тобто вода має  деякі властивості до самоочищення при її забруднені сторонньою мікрофлорою.

Яка організація провела дослідження мінеральної води?

Визначення придатності мінеральної води до промислового розливу проведено В Українському НДІ медичної реабілітації та курортології - єдиною організацією у межах України у повноваження якої  давати оцінку мінеральних вод інших природних засобів, визначати їх придатність до застосування.  Укр. НДІМРтаК акредитовано Національним агентством з акредитації України відповідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 на незалежність та компетентність у галузі мінеральних вод а також у системі МОЗ України.

Як співвідноситься якість води з вимогами міжнародних стандарті?

Основні показники якості мінеральної води "Експресія" відповідають вимогам  "Стандарту Кодекса на природні мінеральні  води" CODEX STAN 108-1981, Rev/1-19971 та  "Директиві ради Європейської спільноти 98/83/ЕС щодо якості води, яка призначена для вживання людиною".

Води такого хімічного складу й мінералізації досить рідкі у природі, на території України , як й на усій земній кулі, відчувається недостача якісної питної води і,у майбутньому це стане одною з найгостріших проблем виживання людства. Тому унікальність родовища мінеральної води "Експресія" може бути оцінено у повній мірі лише у майбутньому.

Автор Новодран А. В.